Juni 2019, MediGym Europe

 

 1. Definities

1.1 MediGym Nederland is onderdeel van de Oost Lievense Groep en gevestigd in Dronten. MediGym is producent, exporteur, distributeur en leverancier van EPME (Electrically Powered Movement Equipment) voor de professionele- en consumptieve markt.

1.2 Klant: De natuurlijk of rechtspersoon die diensten en/of producten afneemt van MediGym Nederland.

1.3 Schriftelijk: Door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen wijze.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen MediGym Nederland en Klant.

 

 1. Algemeen

2.1 Op alle overeenkomsten tussen MediGym Nederland en haar Klant, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door MediGym Nederland, zijn uitsluitend de algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden van MediGym Nederland van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gebruikt door de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Afwijking van deze algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, waar niet van is afgeweken, blijven immer van kracht. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MediGym Nederland voor de uitvoering waarbij door MediGym Nederland derden worden ingeschakeld.

 

 1. Aanbieding

3.1 Elke door MediGym Nederland uitgebrachte aanbieding/offerte, in welke vorm dan ook gedaan, is in elk opzicht vrijblijvend en kan gedurende vijf (5) kalenderdagen na acceptatie door Klant of door MediGym Nederland worden herroepen. De documenten/info die door MediGym Nederland bij de aanbieding/offerte zijn gevoegd, vormen integraal onderdeel van de aanbieding/offerte.

3.2 Elke aanbieding/offerte is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door MediGym Nederland onder normale omstandigheden en tijdens normale uren.

3.3 De geldigheidsduur van de aanbieding/offerte is één (1) maand.

 

 1. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt enkel Schriftelijk tot stand op de dag van ondertekening door beide partijen, dan wel door verzending van een schriftelijke opdracht door Klant aan MediGym Nederland ter acceptatie van de door MediGym Nederland gezonden offerte.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 MediGym Nederland zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan MediGym Nederland opgedragen taak mag worden verwacht.

5.2 MediGym Nederland en Klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn.

5.3 Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door haar of op haar verzoek door een derde aan MediGym Nederland ter beschikking gestelde gegevens.

5.4 Indien mocht blijken dat bepaalde door Klant opgegeven componenten ter verwezenlijking van de opdracht niet (langer) aan MediGym Nederland geleverd kunnen worden, dan is MediGym Nederland gehouden aan Klant een vervangende component aan te bieden, voor zover dit mogelijk is. Indien Klant deze vervangende component niet accepteert, dan wel er geen vervangende component beschikbaar is en Klant derhalve (een deel van) de opdracht intrekt c.q. de opdracht beëindigd, dan is Klant gehouden de door MediGym Nederland tot dat moment gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht te vergoeden aan MediGym Nederland.

5.5 Na het tot stand komen van de Overeenkomst, zal deze door MediGym Nederland worden opgenomen in haar planning op basis van de dan beschikbare informatie, aan welke planning de Klant geen rechten kan ontlenen. Door Klant gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht dienen schriftelijk gecommuniceerd te worden aan MediGym Nederland door Klant, waarna MediGym Nederland de Klant zal informeren over eventuele planningswijzigingen. Wijzigingen op de Overeenkomst worden enkel Schriftelijk overeengekomen onder verwijzing naar artikel 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

5.6 De door MediGym Nederland aan Klant vermelde termijnen met betrekking tot de door MediGym Nederland te verrichten diensten zijn slechts indicatief en nimmer bedoeld als verval of fatale termijn.

5.7 Niet opgegeven specificaties door Klant, zullen gemaakt worden volgens MediGym Nederland normen, welbekend door Klant, die hiermee instemt.

5.8 MediGym Nederland heeft het recht bepaalde diensten te laten uitvoeren door derden, zonder goedkeuring van of informatieplicht aan Klant.

 

 1. Wijzigingen op de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal MediGym Nederland middels een offerte de wijzigingen aan Klant ter acceptatie voorleggen.

6.2 Indien Klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst een wijziging wenst aan te brengen, zal MediGym Nederland middels een offerte de gevolgen hiervan (niet limitatief: planning, prijs, voorraden et cetera) aan de Klant ter acceptatie voorleggen.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De uitvoering van de reeds gesloten Overeenkomst wordt opgeschort tot het moment dat partijen wel/niet Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over eventuele wijzigingen op de Overeenkomst.

6.4 Alle wijzigingen na totstandkoming van de Overeenkomst komen schriftelijk tot stand (middels een nieuwe offerte).

 

 1. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

7.1 Door Klant verstrekte of verwijzingen naar catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts bindend, indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen, dan wel onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen partijen.

7.2 De intellectuele eigendomsrechten op door MediGym Nederland vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke, dan wel op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, modellen e.d., behoren c.q. behoort immer in eigendom toe aan MediGym Nederland, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van MediGym Nederland respecteren en zal de bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van MediGym Nederland kopiëren, verspreiden, aan derden tonen, (openbaar) bekend maken of gebruik.

 

 1. Prijs

8.1 De prijzen staan vermeld op de offerte en zijn in euro, volgens de bijbehorende specificaties per stuknummer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien door Klant een wijziging wordt aangebracht in de specificaties van MediGym Nederland, zal door MediGym Nederland een prijsherziening worden gedaan.

8.2 MediGym Nederland is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

8.3 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst

gelden. MediGym Nederland behoudt zich het recht voor aan Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door haar leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

8.4 MediGym Nederland heeft het recht (niet de verplichting) de verkoopprijs van haar producten aan te passen op het moment van facturering om volgende redenen:

 1. a) wijziging in de valutakoers van de gebruikte componenten welke een relatie hebben met vreemde valuta. De prijsaanpassing zal gebeuren door de vreemde valuta, zoals vermeld op de offerte, te vermenigvuldigen met het verschil tussen de valutakoers volgens de offerte en de valutakoers op facturatiedatum;
 2. b) koerswisselingen aangaande waarden van gebruikte materialen, zoals goud, koper en of andere grondstoffen. De prijsaanpassing zal gebeuren door het gewicht, zoals vermeld op de offerte, te vermenigvuldigen, met het verschil tussen de desbetreffende materiaalkoers volgens de offerte en de materiaalkoers op facturatie datum.

8.5 Eenmalige kosten zijn kosten welke MediGym Nederland maakt bij het aangaan van de Overeenkomst of wijziging op de Overeenkomst.

8.6 De door MediGym Nederland opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelastingen en andere overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding/offerte. Transportkosten worden afzonderlijk gefactureerd. Onder “fabriek” wordt verstaan de plaats van vestiging van MediGym Nederland.

8.7 Meerwerk zal afzonderlijk in rekening gebracht worden.

8.8 Indien MediGym Nederland bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen en dergelijke moet maken, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht bij Klant.

8.9 Bij een bestelwaarde kleiner dan € 250,00  behoudt MediGym Nederland zich het recht voor € 75,00 administratieve kosten in rekening te brengen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

9.1 Volledige betaling van de facturen moet geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, effectief ontvangen op de rekening van MediGym Nederland.

9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door MediGym Nederland te bepalen wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op.

9.3 MediGym Nederland heeft het recht om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, tot het moment dat algehele betaling van reeds vervallen facturen door haar is ontvangen.

9.4 MediGym Nederland behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van de goederen of diensten, van Klant financiële waarborgen c.q. zekerheden te eisen. Bij gebreke hiervan, is MediGym Nederland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. De klant is gehouden de verplichtingen die zijn ontstaan tot het moment van opzegging na te komen.

9.5 De geleverde goederen blijven eigendom van MediGym Nederland tot het moment van volledige betaling van de facturen door Klant. Wanneer goederen bij het verstrijken van een termijn van een maand na de datum die als vervaldag is vastgesteld, nog niet zijn betaald, heeft MediGym Nederland het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is MediGym Nederland gerechtigd de goederen weer in bezit te nemen, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Klant zal aan MediGym Nederland alle medewerking verlenen teneinde MediGym Nederland in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het goed c.q. de goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

9.6 Indien facturen niet binnen de gestelde termijn worden voldaan, is MediGym Nederland gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van acht (8) percent over het openstaande factuurbedrag per maand, waarbij bij een gedeelte van een maand, de rente over de gehele maand in rekening wordt gebracht met een minimum van € 100,00 wegens additionele administratieve kosten.

9.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant of indien Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van MediGym Nederland op Klant onmiddellijk opeisbaar.

9.8 Indien MediGym Nederland door niet betaling van Klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien (15) percent van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente.

9.9 Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de reeds verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door Klant andere aanwijzingen worden gegeven.

 

 1. Levering en transport goederen

10.1 Levering vindt plaats ex Works.

10.2 Eventuele transportkosten komen voor rekening van Klant.

10.3 De goederen worden verzonden voor risico van Klant, ongeacht wie de vervoerskosten betaalt, zelfs indien de goederen vrachtvrij geleverd worden.

10.4 De goederen worden verpakt in overleg met Klant, dan wel conform hetgeen is overeengekomen tussen partijen. De goederen worden verpakt voor risico van Klant.

10.5 Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.

10.6 De termijn voor levering vangt aan op de laatste dag van de navolgende tijdstippen:

 1. a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
 2. b) de dag van ontvangst door MediGym Nederland van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen en dergelijke;
 3. c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. d) de dag van ontvangst door MediGym Nederland van het bedrag dat volgens de Overeenkomst voor de aanvang van

de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

10.7 De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door MediGym Nederland bestelde materialen. Indien buiten schuld van MediGym Nederland vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

10.8 Overschrijding van de levertijd geeft Klant slechts in het geval dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MediGym Nederland, het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

 

 1. Risico

11.1 Op het moment dat het goed wordt geleverd c.q. het werk wordt opgeleverd en geaccepteerd, draagt Klant het risico van het goed en/of het werk en voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit goed c.q. het werk mocht ontstaan.

 

 1. Klachten en Garantie

12.1 Klant dient de geleverde goederen in de verpakking te controleren. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

 1. a) of de afgeleverde goederen voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden, gebaseerd op een visuele inspectie van de geleverde goederen;
 2. b) of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is.

12.2 Indien de goederen bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor Klant, is Klant verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering met in achtneming van de reclamatietermijn.

12.3 Indien Klant wenst te reclameren, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming of nadat hij/zij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken te doen, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na levering van de goederen. Indien deze termijn verstrijkt zonder melding van gegronde klachten, worden de goederen c.q. de diensten geacht te zijn geaccepteerd.

12.4 Indien Klant vaststelt dat er sprake is van geringe gebreken, met name die welke het voorziene gebruik van het goed c.q. het werk niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het goed c.q. het werk ongeacht deze gebreken worden geacht te zijn geaccepteerd. MediGym Nederland zal de gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen.

12.5 Klant is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de goederen te zorgen. Klachten zijn niet ontvankelijk, indien Klant niet de zorg in acht neemt of heeft genomen die van hem mag worden verwacht na de levering van de goederen.

12.6 Klant is gehouden, alvorens hij/zij tot gebruik van de goederen overgaat, de bijbehorende gebruiksaanwijzingen van de door hem/haar gekochte goederen door te nemen, en Klant is gehouden de geleverde goederen in gebruik te nemen conform hetgeen is bepaald in de gebruiksaanwijzingen.

12.7 Indien blijkt dat een product niet is gebruikt conform hetgeen is bepaald in de gebruiksaanwijzingen dan is een klacht niet-ontvankelijk en is MediGym Nederland niet tot behandeling van de klacht gehouden, laat staan tot vervanging of herstel van de geleverde goederen.

12.8 Voor de garantietermijn en de vergoede garantiekosten op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten, verleent MediGym Nederland niet meer garantie dan de verleende fabrieksgarantie van twee (2) jaar.

12.9 Voor de door haar verrichte werkzaamheden c.q. diensten verleent MediGym Nederland een garantietermijn van één (1) jaar. Deze garantie omvat het vervangen en/of repareren van goederen die zijn gebruikt ter uitvoering van de diensten. De vervanging of reparatiekosten welke vallen binnen dit eerste jaar kunnen nooit hoger zijn dan de gefactureerde waarde van het goed.

12.10 Van de garantie wordt uitgesloten normale slijtage of defecten te wijten aan oneigenlijk gebruik van de goederen.

12.11 Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MediGym Nederland tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het goed overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

12.12 Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

12.13 Het beweerdelijk niet nakomen door MediGym Nederland van haar garantieverplichtingen ontslaat Klant niet van de verplichtingen, die voor hem/haar voortvloeien uit de Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 MediGym Nederland is jegens Klant slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan MediGym Nederland toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

13.2 MediGym Nederland zal slechts aansprakelijk zijn tot het maximum schadebedrag ter hoogte van het aankoopbedrag van het betreffende goed c.q. het totale factuurbedrag voor de uitvoering van de diensten.

13.3 MediGym Nederland is evenwel nimmer aansprakelijk, indien de schade het gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen, gebruik van de goederen in strijd met hetgeen is bepaald in de gebruiksaanwijzingen van het goed of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MediGym Nederland, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan het door MediGym Nederland geleverde goed.

13.4 MediGym Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

13.5 MediGym Nederland is nimmer aansprakelijk voor fouten in de fabricage welke het gevolg zijn van gebreken, onduidelijkheden, verkeerde nummering, stuknummers of bestelnummers op fabricage- of besteldocumenten van Klant.

13.6 MediGym Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt of aan goederen die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.7 Klant vrijwaart MediGym Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan MediGym Nederland toerekenbaar is.

13.8 Indien MediGym Nederland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden MediGym Nederland, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MediGym Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klant en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

 

 1. Einde van de Overeenkomst

14.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst genoemde periode en bij het hebben afgerond van de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden, dan wel bij het geleverd hebben van de goederen, indien alle facturen van MediGym Nederland zijn betaald.

14.2 Indien partijen geen akkoord bereiken over een wijziging van de Overeenkomst kan de Overeenkomst door ieder der partijen tussentijds beëindigd worden. Bij deze beëindiging van de Overeenkomst is Klant gehouden het reeds nagekomen gedeelte van de Overeenkomst aan MediGym Nederland (conform Overeenkomst) te vergoeden.

14.3 Indien Klant een Overeenkomst met MediGym Nederland wenst te beëindigen, dient deze beëindiging schriftelijk te geschieden. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Klant en acceptatie door MediGym Nederland, behoudt MediGym Nederland zich het recht voor een schadevergoeding in rekening te brengen van de werkelijk geleden en nog te lijden schade, bestaande uit:

 1. a) overblijvend orderbedrag + vijftien (15) percent;
 2. b) openstaande facturen;
 3. c) restmateriaal + tien (10) percent;
 4. d) openstaande uren;
 5. e) eventuele verdere afrekeningen van tooling, ontwikkelingen en/of machines.

14.4 MediGym Nederland kan de Overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd de overige rechten van MediGym Nederland op grond van wettelijke bepalingen, indien:

 1. a) Klant is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
 2. b) het bedrijf van Klant is beëindigd of de onderneming van Klant is overgedragen aan een derde;
 3. c) op een of meerdere aandelen van Klant in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen dertig (30) dagen opgeheven;
 4. d) Klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, een en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Klant buiten faillissement aan schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 5. e) Klant tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, nadat MediGym Nederland hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat MediGym Nederland nakoming verlangt;
 6. f) na het sluiten van de Overeenkomst MediGym Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 7. g) Er een ‘change of control’ plaatsvindt binnen de onderneming van Klant.

 

 1. Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop/leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MediGym Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MediGym Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MediGym Nederland worden daaronder begrepen.

15.3 Zodra het voor een der partijen blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie of zodra de overmacht situatie langer dan zes (6) weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

15.4 Voor zover MediGym Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is MediGym Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Overige bepalingen

16.1 De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene verkoop/leveringsvoorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene verkoop/leveringsvoorwaarden, niet aan. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16.2 MediGym Nederland behoudt zich het recht voor deze algemene verkoop/leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) kalenderdagen na kennisgeving van die wijziging aan Klant. De kennisgeving is vormvrij. Indien Klant niet instemt met de wijziging, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt met behoud van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst.

16.3 Het is partijen niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

16.4 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

16.5 Deze verkoop/leveringsvoorwaarden zijn vertaald in meerdere talen. Indien er onduidelijkheden mochten bestaan over de inhoud en/of uitleg van artikelen in deze voorwaarden, prevaleert immer de Nederlandse tekst.

 

 1. Toepasselijk recht/Forumkeuze

17.1 Op de overeenkomst(en) tussen partijen is enkel het recht van toepassing van het land, waarin (de betreffende rechtspersoon van) MediGym Nederland, als verkopende partij, gevestigd is, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

17.2 Indien er geschillen ontstaan tussen partijen over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst(en), dan is de enkel de Rechtbank bevoegd in het arrondissement, waarin (de betreffende rechtspersoon van) MediGym Nederland, als verkopende partij, gevestigd is, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

17.3 Afgezien van hetgeen onder artikel 17 lid 2 van deze algemene verkoop/leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt MediGym Nederland zich het recht voor om Klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Klant.